اتاق چهار نفره اقامتگاه ورکانه

کد اقامتگاه: 10688

همدان، همدان

 • سوئیت
 • 4 تا 8 نفر
 • 2 اتاق
 • طبقه دوم
 • ۱ تخت دبل
 • ۲ تخت سینگل
ورکانه روستایی در ۲۰ کیلومتری جنوب شرقی شهر همدان است،

سابقه سکونت در روستا به ۴۰۰ سال پیش میرسد، روزﮔﺎر ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي روﺳﺘﺎ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻃﺮاﻓﺶ و ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﻻﺷﻪﻫﺎﯾﯽ از ﮐﻮهﻫﺎي اﻃﺮاف ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ روﺳﺘﺎ در دل ﮐﻮه ﻫﻤﺴﺎز و ﺧﻮش ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻨﮕﯽ را ﺷﮑﻞ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان از روﺳﺘﺎ اﺳﺖ. 

از دﯾﮕﺮ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎي روﺳﺘﺎ وﺟﻮد دو اﺻﻄﺒﻞ ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ  ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺮورش و اﺻﻼح ﻧﮋاد اﺳﺐ اﺻﯿﻞ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن آن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ زﻧﺪه ﯾﺎد ﻣﻬﺮي ﺧﺎﻧﻢ ﻗﺮاﮔﺰﻟﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ.

وﺟﻮد ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪري و زادﮔﺎه ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻣﻮﺳﯿﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎي روﺳﺘﺎ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ. 

ورﮐﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻫﺪف ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ در در ﻫﺮ دو ﺑﺨﺶ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه و اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺴﯿﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﮔﺬر از ﺑﺎغﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪ اﮐﺒﺎﺗﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺮاي ﮔﺮدﺷﮕﺮان رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﺪ.

اقامتگاه روستایی ورکانه کجاست؟

اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺑﻮمﮔﺮدي ورﮐﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺑﻮمﮔﺮدي اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان در روﺳﺘﺎي ورﮐﺎﻧﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن اﻗﺎﻣﺖ (ﺷﺐ ﻣﺎﻧﯽ) و ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ را ﺑﺮاي ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻮﻣﯽ ﮐﻪ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺳﻨﮓ و ﭼﻮب اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي ﺣﺪاﮐﺜﺮي از داﻧﺶ ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺮدن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات و وﺳﺎﯾﻞ اﺻﯿﻞ و ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ. ﻟﺬا ﻇﺮوف ﺳﻔﺎﻟﯽ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﺮﺳﯽ، ﭼﺮاﻏﻬﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ، ﮔﻠﻬﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﮔﻠﯿﻢ، وﺳﺎﯾﻞ ﺧﻮاب ﺳﻨﺘﯽ و ...  ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪاﻧﺪ .

و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ و اﺻﯿﻞ از ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺷﻮد. در اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺑﻮمﮔﺮدي ورﮐﺎﻧﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﺧﻮراكﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﯽ  ﺷﻮﻧﺪ در رﺧﺘﺨﻮابﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﺮﺳﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

برنامه های تفریحی اقامتگاه بومگردی ورکانه:

اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺸﺖ ﭘﯿﺎدهروي ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻠﺪﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﮑﺮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاري و ﺳﻮارﮐﺎري (در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾک) را ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ

. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺗﺸﮑﻞﻫﺎي ﻓﻌﺎل در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﯽ در ﺣﻮزهﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي زﻧﺎن روﺳﺘﺎ در  ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮراﮐﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ در دﺳﺖ اﻗﺪام اﺳﺖ. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ،

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪي روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن اﻋﻢ از ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮراﮐﯽ، ﺗﻮﺳﻂ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه و ﺑﺮاي ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮاي  ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

راﻫﻬﺎي دﺳﺘﺮﺳﯽ:

ﻣﻼﯾﺮ داﺧﻞ ﺧﺮوﺟﯽ ﺳﺪ اﮐﺒﺎﺗﺎن ﺷﻮﯾﺪ، ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﻮر از درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪ

اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺷﺨﺼﯽ:

اﺑﺘﺪاي ﺟﺎده ﻫﻤﺪان  روﺳﺘﺎﻫﺎي ﯾﻠﻔﺎن و ﻋﻠﯽ آﺑﺎد ﺑﻪ ورﮐﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﺳﯿﺪ.

اﺗﻮﺑﻮس:

ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﺗﻮﺑﻮس از ﺷﻬﺮﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از آن  ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻫﻤﺪان ﺗﺎ ورﮐﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﺗﺎﮐﺴﯽ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.

جاذﺑﻪ ﻫﺎي ﻧﺰدﯾﮏ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه:

- ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻨﮕﯽ روﺳﺘﺎي رﻧﺴﺎﻧﺴﯽ ورﮐﺎﻧﻪ 

- اﺻﻄﺒﻞ ﻣﻬﺮي ﺧﺎﻧﻢ   

-  ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪري ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻣﻮﺳﯿﻮﻧﺪ

- درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪ اﮐﺒﺎﺗﺎن

- ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﺳﺘﮑﻨﺪ ارزاﻧﻔﻮد

- ﺑﺎﻏﺎت ﮔﺮدو

-نرخها شامل اقامت و صبحانه است.

-سرویس بهداشتی اتاق ها به صورت مشترک با یک اتاق مجاور است.

-*لطفا از مهمانهایی که درخواست رزرو اتاق (منظور اتاق تک است و نه سوییت) دارند حتما درباره همراه داشتن کودک استعلام شود و به اطلاع اقامتگاه رسانده شود. اقامتگاه از پذیرش کودک در برخی اتاقها معذور است.

اتاق چهار تخته  برای هر شب اقامت مبلغ ۳۵۰۰۰۰ هزار تومان می باشد.

نرخها شامل اقامت و صبحانه است
              

قیمت

قیمت روزهای عادی

هر شب ۳۵۰,۰۰۰ تومان

قیمت روزهای عادی برای تمام روزهای سال به جز قیمت روزهای خاص، به ازای هر شب ۳۵۰,۰۰۰ تومان می باشد

جزییات اقامتگاه

 • یخچال
 • پارکینگ
 • گرمایش
 • تلویزیون
 • حمام
 • جاروبرقی
 • حیاط
 • میز نهارخوری
 • تخت و سرویس خواب
 • فضای سبز
 • ظروف آشپزخانه
 • اجاق گاز
قوانین
قیمت اعلام شده مربوط به روزهای عادی و تا سقف ظرفیت نرمال می باشد. قیمت در روز های آخر هفته، تعطیلات، مناسبت ها، ایام نوروز و یا نفرات بیش از ظرفیت نرمال، افزایش می یابد. سیاست مختص مهمانان خردسال: کودکان تا ۸ سال رایگان، سنین ۸ تا ۱۲ سال نیم بهاء

مشخصات میزبان

avatar
badge
نعیمه لشگری

شروع فعالیت در اسفند 96

(۵ از ۵) امتیاز میزبان

0 مورد میزبانی

0 نظر